Utilizarea TIC în învățământul centrat pe cel ce învață

     Programul de perfecționare ,,Utilizarea TIC în învățământul centrat pe cel ce învață” are drept scop să asigure:

aprofundarea, extinderea cunoştinţelor şi capacităților cu privire la utilizarea instrumentelor TIC în instruire;

— formarea competenţelor de aplicare a cunoştinţelor noi acumulate, în practică, de determinare a priorităților, de rezolvare în diferite contexte şi circumstanţe a problemelor specifice domeniului învățării online;

— dezvoltarea capacităţilor de a implementa în practică noi instrumente TIC de predare-învățare-evaluare;

— dezvoltarea abilităţilor în vederea utilizării instrumentelor TIC în instruire.

Programul de perfecționare ,,Utilizarea TIC în învățământul centrat pe cel ce învață”  vizează formarea continuă a cadrelor didactice din instituțiile de învățământ de la diverse nivele.

Obiectivul fundamental al programului de perfecționare ,,Utilizarea TIC în învățământul centrat pe cel ce învață”  este acela de a oferi o bază teoretică și practică aprofundată, care să permită beneficiarilor să-și formeze și exerseze setul de competențe necesare utilizării instrumentelor TIC în procesul de instruire. În acest set sunt cuprinse:

  • competențe de analiza a instrumentelor TIC ce vor fi utilizate ]n procesul de instruire;
  • competențe de utilizare a instrumentelor TIC în instruire;
  • competențe de proiectare, organizare, desfăşurare, evaluare şi reglare a procesului educativ prin utilizarea instrumentelor TIC;
  • competențe de formare a unui stil didactic interactiv prin utilizarea instrumentelor TIC.

Unități de curs:

Nr. crt.Denumirea unităţii de curs / modululuiTotal oreNumărul de ore pe tipuri de activităţi      Forma de evaluareNumăr de credite
TotalContactStudiu individualContact
  Direct (curs)  Online + Laborator
1. Perspectivele învățământului în secolul XXI307,522,52,55E1
2.Dezvoltarea și livrarea unui curs electronic interactiv prin utilizarea instrumentelor TIC12030901020E4
3.Utilizarea instrumentelor TIC în procesul de evaluare a cunoștințelor12030901020E4
4.Managementul, implementarea și evaluarea unui curs electronic307,522,52,55E1
Total300752252550 4 E10