Tehnici pedagogice interactive în învățământul centrat pe cel ce învață

Programul de perfecționare ,,Tehnici pedagogice interactive în învățământul centrat pe cel ce învață” are drept scop să asigure:

aprofundarea, extinderea cunoştinţelor şi capacităților cu privire la noile abordări pedagogice inovative;

— formarea competenţelor de aplicare a cunoştinţelor noi acumulate, în practică, de determinare a priorităților, de rezolvare în diferite contexte şi circumstanţe a problemelor specifice domeniului învățării active, educației pe tot parcursul vieții, educației incluzive și proiectării curriculum-ului;

— dezvoltarea capacităţilor de a implementa în practică noi strategii de predare-învățare-evaluare;

— dezvoltarea abilităţilor în vederea utilizării managementului grupei de studenți / elevi, lucrului în colectiv, în echipe.

Programul de perfecționare ,,Tehnici pedagogice interactive în învățămîntul centrat pe cel ce învață” vizează formarea continuă a cadrelor didactice din instituțiile de învățământ de la diverse nivele (nivelul 1-8 ISCED).

Obiectivul fundamental al programului de perfecționare ,,Tehnici pedagogice interactive în învățămîntul centrat pe cel ce învață” este acela de a oferi o bază teoretică și practică aprofundată, care să permită beneficiarilor să-și formeze și exerseze setul de competențe necesare utilizării noilor tehnici pedagogice interactive în sălile de curs. În acest set sunt cuprinse:

  • competențe de analiză a noilor tehnici pedagogice inovative;
  • competențe de management al lucrului în echipă;
  • competențe de proiectare, organizare, desfăşurare, evaluare şi reglare a procesului educativ;
  • competențe de formare a unui stil didactic creativ.

Unități de curs:

Nr. crt.Denumirea unităţii de curs / modululuiTotal oreNumărul de ore pe tipuri de activităţi      Forma de evaluareNumăr de credite
TotalContactStudiu individualContact
  Direct (curs)  Online + Laborator
1. Perspectivele învățământului în secolul XXI307,522,52,55E1
2.Dezvoltarea și livrarea unui curs electronic interactiv prin utilizarea instrumentelor TIC12030901020E4
3.Utilizarea instrumentelor TIC în procesul de evaluare a cunoștințelor12030901020E4
4.Managementul, implementarea și evaluarea unui curs electronic307,522,52,55E1
Total300752252550 4 E10